Thông báo về việc Kế hoạch giảng dạy và học tập của sinh viên chính quy Khóa 41, 42, 43 học kỳ 1 năm học 2020-2021

1. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 2020-2021

- Khóa 41 ngành Luật: http://bit.ly/LUA41-2020-2021

- Khóa 41 ngành Luật KT: http://bit.ly/LKT41-2020-2021

- Khóa 42 ngành Luật: http://bit.ly/LUA42-2020-2021

- Khóa 42 ngành Luật KT: http://bit.ly/LKT42-2020-2021

- Khóa 43 ngành Luật: http://bit.ly/LUA43-2020-2021

- Khóa 43 ngành Luật KT: http://bit.ly/LKT43-2020-2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021, nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị và sinh viên triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Các bài khác