Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021

Ngày 21/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số:264,265,266/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ II năm học 2020 - 2021.Mọi thông tin liên hệ qua SĐT: 0935.812.725 (Ô. Long)

Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, TCXH và CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT,TCXH và CPHT học kỳ II năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 19/04/2021 (Ô.Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh.

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2020 - 2021

Ngày 18/12/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 660,661,663, 662/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên người khuyết tật học kỳ I năm học 2020 - 2021 Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ

Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 07/12/2020 (Ô.Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh.

Triển khai học bổng cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập năm học 2019 - 2020

Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Công văn số 251/ĐHL-CTSV về việc triển khai học bổng cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập năm học 2019 - 2020.

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2019 - 2020

Ngày 09/06/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 176,177,178/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ

Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được nhận học bổng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 09/06/2020 (Ô.Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp cho sinh viên.

Dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 Khóa K41, K42, K43

Phòng Công tác sinh viên dự kiến danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các khóa K41,K42,K43. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Ô.Long: 0935.812.725) trước ngày 02/06/2020 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT cho sinh viên.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên K40

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên K40

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày 16/12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 643,644,645/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.