Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường .

Trung tâm TT - Thư viện thông báo danh sách sinh viên K41 cần thực hiện thủ tục hoàn trả tài liệu tại Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo đến sinh viên Khóa K41 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện. Trung tâm đề nghị sinh viên hiện chưa thực hiện hoàn trả tài liệu thì đề nghị làm thủ tục hoàn trả cho Thư viện trước 17h ngày 26/5/2021. (Danh sách sinh viên còn nợ tài liệu cập nhật ngày 11/5/2021 ở file đính kèm)

Trung tâm TT - Thư viện thông báo về việc hướng dẫn nộp khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K41

Để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch Covid-19, Trung tâm TT - Thư viện thông báo đến sinh viên K41 làm khoá luận tốt nghiệp các hình thức nộp khoá luận cho Thư viện như sau:

Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Luật Kinh tế - Từ năm 2016 - 2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện cập nhật danh sách các đầu sách tài liệu giáo trình do Nhà trường xuất bản, các tài liệu tham khảo, chuyên khảo Ngành Luật Kinh tế phục vụ học tập và nghiên cứu từ năm 2016 - 2020 để sinh viên tiện tra cứu. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm!

Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Luật - Từ năm 2016 - 2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện cập nhật danh sách các đầu sách tài liệu giáo trình do Nhà trường xuất bản, các tài liệu tham khảo, chuyên khảo Ngành Luật phục vụ học tập và nghiên cứu từ năm 2016 - 2020 để sinh viên tiện tra cứu. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm!

Hướng dẫn tra cứu tên đề tài Khoá luận và Luận văn (cập nhật bổ sung năm 2020)

Để hỗ trợ cho sinh viên và học viên thuận tiện trong việc tra cứu danh mục Khoá luận và Luận văn trong quá trình lựa chọn và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Trung tâm TT - Thư viện thông báo cách thức truy cập tìm kiếm thông tin đề tài Khoá luận và Luận văn trực tiếp tại Thư mục THƯ VIỆN ( địa chỉ: http://www.hul.edu.vn/khoa-luan-luan-van.html )