TKB học phần tự chọn Khóa 39 và 42, HK1 năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp Khóa 39 (năm 4 - chuyên ngành) và Khóa 42 (năm 1) thời khóa biểu các học phần tự chọn trong học kỳ 1 năm học 2018-2019. Chi tiết thời khóa biểu và danh sách sinh viên lớp học phần, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng khóa trong các liên kết sau:

1. Khóa 39 - Ngành Luật - 05 chuyên ngành:

     + Thời khóa biểu: 2018_2019_1_TKB_K39_LUA_TuChon (thay đổi TKB học phần PL về quyền con người)

     + Danh sách phân lớp tự chọn: 2018_2019_1_K39_LUA_5_CN_TuChon_DanhSachLop

     + Lưu ý: TKB học phần tự chọn của Khóa 39 ngành Luật: Pháp luật về quyền con người (LUA4253) do giảng viên thỉnh giảng Ngô Minh Hương phụ trách sẽ chuyển sang tháng 11 (từ 16 - 18/11/2018 tức thứ 6, thứ 7 + Chủ nhật) do giảng viên bận công tác đột xuất không dạy được vào cuối tháng 10/2018. Chi tiết TKB sinh viên xem trong TKB tương ứng ở trên.

2. Khóa 39 - Ngành Luật kinh tế - Chuyên ngành Luật Hợp đồng:

     + Thời khóa biểu: 2018_2019_1_TKB_K39_LKT_HD_TuChon

     + Danh sách phân lớp tự chọn: 2018_2019_1_K39_LKT_CN_HD_TuChon_DanhSachLop

3. Khóa 39 - Ngành Luật kinh tế - Chuyên ngành Luật Tổ chức kinh doanh:

     + Thời khóa biểu: 2018_2019_1_TKB_K39_LKT_TCKD_TuChon

     + Danh sách phân lớp tự chọn: 2018_2019_1_K39_LKT_CN_TCKD_TuChon_DanhSachLop

     + Lưu ý: riêng các học phần của giảng viên Lê Thị Hải Ngọc sẽ bắt đầu từ ngày 06/10/2018.

4. Khóa 42 - Ngành Luật:

     + Thời khóa biểu: 2018_2019_1_TKB_K42_LUA_TuChon

     + Danh sách phân lớp tự chọn: 2018_2019_1_K42_LUA_TuChon_DanhSachLop

     + Thời khóa biểu và danh sách sinh viên lớp học phần tự chọn "Kỹ năng nghiên cứu và lập luận - Nhóm ghép Luật K42 và Luật KT K41": 2018_2019_1_TKB_TuChon_KyNangNNLL_LuatK42_LuatKTK41

5. Khóa 42 - Ngành Luật Kinh tế:

     + Thời khóa biểu: 2018_2019_1_TKB_K42_LKT_TuChon

     + Danh sách phân lớp tự chọn: 2018_2019_1_K42_LKT_TuChon_DanhSachLop

6. Lưu ý:

- Trong trường hợp lịch học các học phần tự chọn bị trùng với các học phần khác, Phòng Đào tạo sẽ tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký chuyển nhóm hoặc chuyển học phần có lịch học phù hợp. Thời hạn đăng ký chuyển sẽ là 01 tuần tính từ thời điểm công bố TKB các học phần tự chọn.

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra lại danh sách học phần tự chọn đã đăng ký (đã chọn đủ số tín chỉ quy định) và lịch học trong tài khoản tín chỉ (hoặc trong danh sách công bố trên website của Nhà trường). Sau thời hạn 01 tuần như đã nêu ở mục trên, Phòng Đào tạo sẽ không xử lý chuyển nhóm hoặc chuyển học phần nữa.

- Sinh viên nào chưa có tài khoản tín chỉ (https://qlgd.hul.edu.vn) hoặc quên mật khẩu vui lòng liên hệ Phòng CTSV để được cấp lại. Đối với các lớp Khóa 42 (tuyển sinh năm 2018), đại diện lớp liên hệ Phòng CTSV để lấy danh sách tài khoản cho lớp mình.

- Chi tiết sinh viên xem trong thông báo sau: 2018_2019_1_ThongBao_SapXepTKB_TuChon

Các bài khác