Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Luật Kinh tế - Từ năm 2016 - 2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện cập nhật danh sách các đầu sách tài liệu giáo trình do Nhà trường xuất bản, các tài liệu tham khảo, chuyên khảo Ngành Luật Kinh tế phục vụ học tập và nghiên cứu từ năm 2016 - 2020 để sinh viên tiện tra cứu. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm!

Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Luật - Từ năm 2016 - 2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện cập nhật danh sách các đầu sách tài liệu giáo trình do Nhà trường xuất bản, các tài liệu tham khảo, chuyên khảo Ngành Luật phục vụ học tập và nghiên cứu từ năm 2016 - 2020 để sinh viên tiện tra cứu. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm!

Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Luật - Từ năm 2010 - 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện cập nhật danh sách các đầu sách tài liệu giáo trình do Nhà trường xuất bản, các tài liệu tham khảo, chuyên khảo Ngành Luật phục vụ học tập và nghiên cứu từ năm 2010 - 2016 để sinh viên tiện tra cứu.

Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Luật Kinh tế - Từ năm 2010 - 2016

Trung tâm Thông tin - Thư viện cập nhật danh sách các đầu sách tài liệu giáo trình do Nhà trường xuất bản, các tài liệu tham khảo, chuyên khảo Ngành Luật Kinh tế phục vụ học tập và nghiên cứu từ năm 2010 - 2016 để sinh viên tiện tra cứu.

Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo các danh mục đầu sách giáo trình, tài liệu tham khảo thống kê đến tháng 6/2017 hiện có tại Trung tâm TT - TV.