Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường .

Trung tâm TT - Thư viện trường Đại học Luật triển khai trang tài nguyên số miễn phí dành cho người học

Thông báo về việc triển khai hệ thống trang tài nguyên số của Trường Đại học Luật, Đại học Huế tại địa chỉ: http://lib.hul.edu.vn .Cho phép người học có thể tải và xem các giáo trình, tài liệu do Nhà trường xuất bản.

Trung tâm TT - Thư viện giới thiệu các CSDL được chia sẻ miễn phí

Trung tâm TT - Thư viện giới thiệu đến bạn đọc các CSDL được chia sẻ miễn phí để có thể truy cập và tải tài liệu miễn phí sau đây:

Tuyển tập các tài liệu về Bản án, Quyết định Sơ thẩm, Phúc thẩm và Án lệ của TANDTC

Bao gồm các tài liệu sau: 1. Tuyển tập Bản án sơ thẩm về dân sự, kinh doanh thương mại, tín dụng - bảo hiểm 2. 37 Án lệ Qua quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC 3. Quyết định Giám đốc thẩm 4. Tuyển tập Bản án Phúc Thẩm

Kỷ yếu Tọa đàm Khoa học: "Chế định pháp nhân trong dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi"

Tài liệu kỷ yếu buổi Tọa đàm khoa học: “Chế định pháp nhân trong Dự thảo BLDS sửa đổi” do các bộ môn Luật Dân sự, Luật HC-HP và Trung tâm NC QCN-QCD của Khoa Luật - Đại học quốc gia phối hợp tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2015 (Thứ 3) dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên quan tâm.