Danh sách cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

       

BAN GIÁM ĐỐC

1. ThS. Ngô Minh Tiến – Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
Nhiệm vụ:
     + Phụ trách công tác chung của Trung tâm
     + Quản lý hệ thống mạng thông tin nhà trường
     + Quản lý hệ thống Cựu sinh viên
Thông tin liên hệ: 
     + Di động: 0903516887
     + Email: tiennm@hul.edu.vn

 

TỔ LƯU HÀNH

       

2. Bà  Võ Thị Yến Mai – Cán bộ Tổ Lưu hành
Nhiệm vụ:
     + Quản lý công tác lưu hành (mượn trả tài liệu tại Trung tâm)
     + Phụ trách biên mục sách, thống kê, báo cáo hoạt động các công tác khác được phân công
Thông tin liên hệ:
     + Di động: 0914.426.146
     + Email: maivty@hul.edu.vn

 

3. Bà  Nguyễn Thị Tuyết Nga – Cán bộ Tổ Lưu hành
Nhiệm vụ:
     + Quản lý công tác lưu hành (mượn trả tài liệu tại Trung tâm)
     + Phụ trách biên mục sách,các công tác khác được phân công
Thông tin liên hệ:
     + Di động: 0942.616.432
     + Email: ngattt
@hul.edu.vn

 

TỔ NGHIỆP VỤ - PHÁT HÀNH

 

4. Bà: Lê Thị Hồng Mỹ - Chuyên viên Tổ Nghiệp vụ

Nhiệm vụ:
     + Phụ trách công tác nghiệp vụ thư viện;
     + Phụ trách công tác phục vụ, phân phối và phát triển học liệu;
     + Hỗ trợ các công tác khác được phân công;
Thông tin liên hệ: 
     + Di động: 0919914168
     + Email: mylth@hul.edu.vn