Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Luật

 

     Ban Giám hiệu nhà trường; 06 phòng chức năng (Tổ chức-Hành chính; Đào tạo; Công tác sinh viên; Khoa học, Công nghê và Hợp tác Quốc tế; Kế hoạch - Tài chính; Khảo thí và Bảođảm chất lượng giáo dục). 05 khoa chuyên môn (Luật Hành chính; Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật Kinh tế; Luật Quốc tế). 05 Trung tâm nghiên cứu, phục vụ đào tạo (Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đào tạo ngắn hạn; Trung trâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp; Trung tâm Thông tin –Thư viện) và Tổ Công nghệ thông tin, Tổ Thanh tra giáo dục.

      Trong chiến lược phát triển, Trường Đại học Luật, Đại học Huế luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ đầu ngành và cán bộ có học vị tiến sĩ. Hiện nay, Trường có 154 cán bộ viên chức. Trong đó 100 giảng viên cơ hữu phân thành 02 chuyên ngành Luật và Luật Kinh tế; 03 Phó Giáo sư, 23 tiến sĩ, 25 Giảng viên chính, 61 thạc sĩ, 17 cán bộ đang NCS Trong và ngoài nước.

.