Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

1.1. Chức năng

 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo bao gồm: Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch và quy mô đào tạo;
 2. Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và quy định của nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

 1. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo;
 2. Xây dựng dự kiến kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh đại học các hệ đào tạo, sau đại học
 3. Đầu mối xây dựng kế hoạch phát triển các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo đại học mới;
 4. Đầu mối tư vấn cho Hiệu trưởng thành lập hội đồng thẩm định, ban hành chương trình đào tạo hệ chính quy và chương trình đào tạo khác;
 5. Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo;
 6. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập và khóa luận tốt nghiệp;
 7. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và thực hiện kế hoạch đào tạo ở các Khoa; Trung tâm
 8. Lập thời khoá biểu, bố trí phòng học, xác nhận việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;
 9.  Quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng cho hệ đào tạo hàng năm theo quy định và  theo dõi việc cấp phát văn bằng;
 10. Quản lý kết quả học tập và xác nhận kết quả học tập, trả lời yêu cầu cơ quan, tổ chức về kết quả học tập, văn bằng tốt nghiệp của các sinh viên hệ đào tạo đại học;
 11. Đầu mối tổ chức tổng kết công tác đào tạo;
 12. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các quyết định liên quan đến quá trình đào tạo;
 13. Phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận giờ giảng để thanh toán cho giảng viên;
 14. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng và quản lý các hợp đồng đào tạo, hợp đồng giảng dạy liên kết với các cơ sở đào tạo khác;
 15. Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho sinh viên học tập học phần giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất;
 16. Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan đến công tác đào tạo theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền;
 17. Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đúng quy định thuộc các lĩnh vực phụ trách;
 18. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan đến công tác đào tạo.

2. Cơ cấu tổ chức

Phòng Ðào tạo có 03 tổ công tác

     Tổ đào tạo đại học

 1. TS. Trần Viết Long
 2. ThS. Lê Văn Anh (Tổ trưởng)
 3. CN. Trần Đại Cát
 4. CN. Đỗ Phan Nguyên Phương
 5. CN. Nguyễn Thị Kim Loan

     Tổ đào tạo sau đại học

 1. TS. Trần Viết Long
 2. ThS. Phạm Thị Như Hiền (Tổ trưởng)
 3. ThS. Nguyễn Duy Tú

      Tổ tuyển sinh & truyền thông

                 1. Nguyễn Xuân Hướng

                 2. Phan Lê Nhật Hoàng

                 3. Nguyễn Minh Đức

                 4. Nguyễn Tiến Hợp

3. Phân công công việc của Phòng Đào tạo

Định danh

Công việc chính

Công việc hỗ trợ

P. Trưởng Phòng

Phụ trách chung.

 

 

1.Tổ đào tạo Đại học

1.1. Tổ trưởng và Chuyên viên phụ trách KHĐT 1 (Chính quy)

- Quản lý các chương trình đào tạo

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh các hệ

- Xây dựng và điều hành kế hoạch năm học

- Xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần

- Xây dựng kế hoạch Thực tập cuối khoá, Bảo vệ khoá luận

- Thanh toán giảng dạy cho GV

- In danh sách điểm danh, Danh sách ghi điểm quá trình

- Đưa chương trình đào tạo (Môn học) vào hệ thống tín chỉ.

- Xây dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT

- Xét duyệt thay thế học phần.

- Xây dựng kế hoạch Thực tập cuối khoá, Bảo vệ khoá luận, thi tốt nghiệp hệ chính quy.

 

1.2. Tổ trưởng và Chuyên viên phụ trách KHĐT 2 (VHVL, B2)

- Công việc được giao liên quan đến công tác tuyển sinh và tốt nghiệp hệ VLVH và đại học bằng hai.

- Xây dựng và điều hành kế hoạch năm học hệ VLVH và bằng hai trong trường và ngoài trường.

- Xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần hệ VLVH và bằng hai trong và ngoài trường

- Xây dựng kế hoạch Thực tập cuối khoá, Bảo vệ khoá luận, thi tốt nghiệp hệ VLVH và bằng hai.

 

1.3. Chuyên viên phụ trách KHĐT 3 (Tổng hợp)

- Quản lý đăng ký chuyên ngành đào tạo, học chương trình thứ 2, học lại, học cải thiện…

- Phối hợp quản lý, khai thác giảng đường

- Soạn các loại thông báo, quyết định liên quan đến SV

- Thu nhận kết quả đăng ký lớp học phần.

- Điều chỉnh đăng ký lớp học phần (đăng ký mới, hủy đang ký) sinh viên hệ chính quy.

- Thống kê, xác nhận khối lượng giảng dạy của GV

- Nhận đơn và tổng hợp đơn xin xét điều kiện thi tốt nghiệp.

 - Nhận các quyết định, danh sách phòng thi, điều chỉnh sai sót, các loại biên bản … của các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp.

 - Kiểm tra và nhập kết quả thi tuyển sinh, tốt nghiệp, kết quả học tập … vào hệ thống.

- Quản lý bằng tốt nghiệp, sổ cấp phát bằng, bảng điểm tốt nghiệp.

- Quản lý bản sao bằng tốt nghiệp, sổ cấp phát bản sao, bảng điểm tốt nghiệp xin cấp lại.

- Kiểm tra và tổng hợp danh sách học lại, học cải thiện.

- Kiểm tra, điều chỉnh thông tin của sinh viên trên hệ thống.

- Cung cấp và đưa các thông tin tuyển sinh, tốt nghiệp lên website.

 Giao nhận hồ sơ, bài thi, kết quả thi tuyển sinh và tốt nghiệp

- Lập báo cáo, thống kê, danh sách trúng tuyển, tốt nghiệp

- Lập các báo cáo, hồ sơ cho các hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp

- Kiểm tra, điều chỉnh sai sót về hồ sơ và kết quả học tập của sinh viên

- Phân ngành, xếp lớp cho sinh viên

- Tổng hợp, xử lý kết quả học tập cuối kỳ

- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

- Quản lý lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp, kết quả của người học

 

2. Tổ tuyển sinh

2.1. Chuyên viên phụ trách xây dựng tuyển sinh Đại học

- Liên hệ xây dựng kế hoạc chỉ tiêu hằng năm

- Gửi công văn về liên kết đào tạo và phúc đáp công văn về chấp thuận liên kết đào tạo và hoàn tất hồ sơ liên kết tại các địa phương

- Tiếp nhận, xử lý, rà soát hồ sơ và tổng hợp phân loại hình thức xét và thi đầu vào

- Tiếp nhận thông tin tuyển sinh từ các đơn vị liên kết, kết nối và tìm kiếm đơn vị liên kết có tiềm năng

- Đầu mối xây dựng kế hoạch và kịch bản về tuyển sinh hằng năm, phối hợp triển khai tuyển sinh các hệ khác nhau

 

2.2. Chuyên viên phụ trách tuyển sinh sau Đại học

- Liên hệ, tiếp nhận các văn bản đề nghị liên kết sau đại học

- Thống kê, rà soát và phân loại hồ sơ, đối tượng dự thi để đưa vào dữ liệu cập nhật

- Làm các nhiệm vụ khác được phân công

 

 

3. Tổ Đào tạo Sau đại học

 

Tổ trưởng

- Quản lý các chương trình đào tạo sau đại học 

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đào tạo ngành Luật kinh tế và Lý luận 

- Xây dựng và điều hành kế hoạch năm học

- Phối hợp xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần

- Xây dựng kế hoạch Thực tập nghề luật, Bảo vệ luận văn

- Thanh toán giảng dạy cho GV

- In danh sách điểm danh, Danh sách ghi điểm quá trình

- Đưa chương trình đào tạo (Môn học) vào hệ thống tín chỉ.

- Xây dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT sau đại học

 

 

Chuyên viên

- Công việc được giao liên quan đến công tác thi tuyển, phổ biến kế hoạch đào tạo

- Xây dựng và điều hành kế hoạch năm học theo các khóa

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công

-

 

 

 

Địa chỉ Phòng Đào tạo

     Tầng 3, Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

     Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

     ĐT: +84 234 3946.996

     E-mail: phongdt@hul.edu.vn