Giới thiệu Khoa Luật Hành chính

Khoa Luật Hành chính, tiền thân là Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu mới hình thành Khoa Luật - Đại học Huế. Ngày 03 tháng 3 năm 2015, với quyết định thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế, bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước đã được nâng cấp thành Khoa Luật Hành chính. Hiện nay, Khoa được chia thành 02 bộ môn gồm bộ môn Lý luận - Lịch sử Nhà nước và pháp luật, bộ môn Hiến pháp - Hành chính, được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần bắt buộc và học phần có định hướng trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật.

Cơ cấu tổ chức và học phần giảng dạy của Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

Khoa Luật Hành chính, tiền thân là Bộ môn Luật Hành chính-Nhà nước là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu mới hình thành Khoa Luật- Đại học Huế. Ngày 3 tháng 3 năm 2015 với quyết định thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế, Bộ môn Luật Hành chính nhà nước đã được nâng cấp thành Khoa Luật Hành chính.Tính đến tháng 09 năm 2020, Khoa Luật Hành chính có 16 giảng viên, trong đó có 01 PGS, 02 tiến sĩ và 06 nghiên cứu sinh.