Nhân sự của Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tổng số cán bộ  Phòng Kế hoạch - Tài chính, hiện có: 04 người

1. ThS. Nguyễn Tài Năng                Chức vụ: Trưởng phòng, Kế toán trưởng

Tel: 0234.3946998;     Email: tnnguyen8088@yahoo.com

Nhiêm vụ: Công tác lập kế hoạch, quản lý và điều hành chung

2. Dương Thị Thanh Nga                Chức vụ: Tổ trưởng

Tel: 0934 889 345;      Email: dngthanhnga@gmail.com

Nhiệm vụ: Kế toán thanh toán, lương, kế toán tổng hợp.

3. Phạm Văn Chức                          Chức vụ: Kế toán viên

Tel: 01666 195 559;      Email: phamvanchuc109@gmail.com

Nhiệm vụ: Kế toán giao dịch ngân hàng, kho bạc

4. Đặng Thị Duyên                           Chức vụ: Kế toán viên

Tel: 0973 580 787;      Email: duyendtla@gmail.com

Nhiệm vụ: Thu học phí, thủ quỹ.

5. Nguyễn Thị Mai Phương                 Chức vụ: Kế toán viên

Tel: 0973 253 210                                 Email: ntmphuong@hul.edu.vn  

Nhiệm vụ: Thu học phí, các công tác tài chính khác