Nội dung tìm kiếm          
STT   Tên văn bản Ngày ban hành    Người ký   Tập tin
1 Biểu mẫu Đề tài KHCN cho người học 28/04/2020    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
2 Biểu mẫu Đề tài KHCN cấp cơ sở dành cho cán bộ, giảng viên 22/04/2020    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
3 Biểu mẫu đăng ký thuyết minh biên soạn giáo trình 02/10/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
4 Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong trường Đại học Luật, Đại học Huế 22/12/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
5 Mẫu phiếu nhận xét phản biện giáo trình, tài liệu học tập 04/07/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
6 Biểu mẫu đề tài KHCN cấp Bộ 06/01/2015    Administrator   Tải về
7 Biểu mẫu Đề tài KHCN cấp cơ sở 19/02/2014    Administrator   Tải về
8 Biểu mẫu đề tài KHCN cấp Đại học Huế 19/02/2014    Administrator   Tải về