Giới thiệu về Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Kế hoạch - Tài chính tiền thân là Tổ Kế hoạch - Tài chính thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Luật - Đại học Huế được thành lập từ năm 2009. Năm 2015 sau khi thành lập Trường Đại học Luật Phòng được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHL ngày 02 tháng 4 năm 2015. Từ khi mới thành lập (Tổ Kế hoạch Tài chính 2009) Phòng chỉ có 02 người, đến nay đã có 05 người. Là một đơn vị dự toán cấp ba trực thuộc của Đại học Huế tham mưu và quản lý toàn bộ mảng tài chính tài sản và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dưng sự phát triển Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

2. Chức năng

Phòng Kế hoạch Tài chính có chức năng tham mưu giúp Hiệu Trưởng về các mặt công tác quản lý tài chính, tài sản của Trường theo quy định của Nhà nước và sự phân cấp của Đại học Huế.

3. Nhiệm vụ :

- Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu - chi tài chính.

- Lập và theo dõi các hợp đồng đào tạo và thực hiện điều khoản kinh phí.

- Kiểm tra, giám sát quá trình thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm, xây dựng, sửa chữa.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra, hưỡng dẫn về thực hiện công tác tài chính đối với các đơn vị hạch toán độc lập của Trường.

- Lập kế hoạch ngân sách, căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng kinh phí các đơn vị theo các quy định và định mức chi tiêu.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước và của Đại học Huế về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra, bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

- Quản lý tài chính, tài sản của Nhà trường theo đúng quy định.

 

Địa chỉ: 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Luật

Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế

Tel: 0234.3946998, Fax: 0234.3935299.