Công bố thông tin và nội dung nghiên cứu luận án của NCS Nguyễn Văn Đông: “Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam”

Công bố thông tin và nội dung nghiên cứu luận án của NCS Nguyễn Văn Đông: “Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” THÔNG TIN NGHIÊN CỨU - Họ và tên Nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN ĐÔNG - Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ - Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 938 01 07