Danh sách cán bộ Phòng KHCN và Môi trường - Hợp tác quốc tế

1.  Trưởng phòng: Cao Đình Lành

- Trình độ: Tiến sĩ         - Phụ trách điều hành chung hoạt động Phòng

- Địa chỉ: 20/77 Trần Thái Tông - TP Huế

- Điện thoại: 0914002427

- Email: lanhcd@hul.edu.vn

 

2. Chuyên gia nghiên cứu: Hà Thị Mai Hiên

- Trình độ: PGS.TS

- Địa chỉ: Hà Nội

 

3. Chuyên viên: Hồ Thị Phượng

- Trình độ: Thạc sĩ        - Phụ trách công tác KHCN

- Địa chỉ: TT Huế

- Điện thoại: 0843144908

- Email: mecari2008@gmail.com

 

4. Chuyên viên: Hồ Nguyễn Thảo Nguyên

- Trình độ: Cử nhân        - Phụ trách công tác Tạp chí, xuất bản, 

- Địa chỉ: TT Huế

- Điện thoại: 0779489289

- Email: nguyenhnt@hul.edu.vn