Trường Đại học Hoàng Gia Ubôn Rat Cha Tha Ni Thái Lan làm việc và giao lưu nền kiến thức về học thuật pháp luật và Hành chính Tư pháp với trường Đại học Luật - Đai học Huế

Ngày 21/03/2016, tại trường Đại học Luật - Đại học Huế, Trường Đại học Hoàng Gia Ubôn Rat Cha Tha Ni Thái Lan và Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức buổi làm việc và tọa đàm theo chương trình đự án thỏa thuận sự hợp tác giữa các nước Asean , giao lưu nền kiến thức về học thuật pháp luật và Hành chính - Tư pháp ở trường Đại học Luật - Đại học Huế