SỔ TAY SINH VIÊN ĐIỆN TỬ 2020

Sổ tay sinh viên điện tử, nơi lưu trữ các quy định, quy chế và hướng dẫn thủ tục cho sinh viên đại học các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế