Giới thiệu về phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

I. Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tiếng Anh: DEPARTMENT OF TESTING AND QUALITY ASSURANCE

II. Tên viết tắt của đơn vị:

Tiếng Việt: Phòng KT&ĐBCL
 

III. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Chức năng:

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; tổ chức, thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.

 2. Nhiệm vụ:

-  Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với các Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc trường xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học; cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với tính chất từng môn học.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc trường tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi …

- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng nhà trường theo quy định.

-  Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng tại các đơn vị; đề xuất tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng.

IV. Tổ chức nhân sự của phòng 

1. ThS. Nguyễn Sơn Hà: Phó Trưởng phòng

2. CN. Trần Thị Xuân Hồng: Tổ phó tổ ĐBCLGD.

3. CN. Nguyễn Thị Thanh Hoa: Tổ phó tổ Khảo thí.

4. CN. Nguyễn Quốc Hùng: Chuyên viên.

7. Đào Anh Phương: Chuyên viên

6. CN. Cao Khánh Huy: Nhân viên hợp đồng.

7. CN. Huỳnh Tây: Nhân viên hợp đồng ngắn hạn.