Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo Quyết định số 999/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập các Phòng chức năng, Bộ môn trực thuộc Khoa Luật - Đại học Huế.

* Chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác:
      + Tổ chức nhân sự;
      + Hành chính và thi đua;
      + Cơ sở vật chất;

      + Một số mảng công tác khác thuộc phòng quản lý.

* Văn phòng: Khu Quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, TP. Huế.
* Điện thoại: 0543.946.997; Fax: 0543.935.299
* Đội ngũ: 12  cán bộ, 3 tổ công tác.

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS.CVC. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng.

2. Tổ Tổ chức - Nhân sự: CN. Ngô phước Long, Tổ trưởng
3. Tổ Tổ chức - Hành chính: ThS. Đoàn Đức Hiếu, Tổ trưởng.
4. Tổ Cơ sở vật chất: CN. Hồ Thị Thanh Tuyền, Tổ trưởng.
 

2. THÔNG TIN NHÂN SỰ PHÒNG TC - HC

Danh sách cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính

1.  Nguyễn Văn Kiệm

 

Chuyên môn: Thạc sĩ

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Tel: 0914.237.939;

Email: nvkiemkh@gmail.com

2.  Ngô Phước Long

 

Chuyên môn: Thạc sĩ

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Tel: 0985.070.221

Email: phuoclong012@gmail.com

3. Hồ Thị Thanh Tuyền

 

Chuyên môn: Đại học

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Tel:0905995522

Email: cat_tien50@yahoo.com

4. Đoàn Đức Hiếu

 

Chuyên môn: Thạc sĩ

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Tel: 0919.357.168

E.mail: hieudoanduc@yahoo.com

5.  Nguyễn Thị Thùy Dương

 

Chuyên môn: Đại học

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Tel: 0972112035

6. Nguyễn Lê Quỳnh My

 

Chuyên môn: Trung cấp

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Tel: 01656007851

7. Nguyễn Hữu Hóa

 

Chuyên môn: Trung cấp

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Tel: 0949255557

8. Huỳnh Thế Lưu

 

Chuyên môn: Đại học

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Tel: 0983862183

9. Đặng Văn Sinh, Nhân viên Bảo vệ

 

Tel: 01688919355

10. Võ Trường Hải, Nhân viên Bảo vệ

 

Tel: 01219342005

11. Lê Quang Dũng, Nhân viên Bảo vệ

 

Tel: 01284326555

12. Nguyễn Văn Cường, Nhân viên Bảo vệ

 

Tel: 01697555679