PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

                                                                             PHÒNG KHCN - MT - HTQT


          Phòng khoa học công nghệ và môi trường - Hợp tác quốc tế, (KHCN - MT - HTQT  ) trực thuộc trường Đại học Luật,  Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật. Phòng Khoa học công nghệ và môi trường - Hợp tác quốc tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Điều 17 Điều lệ trường đại học, Thông tư 08/2014/TT - BGDDT  ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo duc và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Chi bộ

- Bí thư: TS. Cao Đình Lành

- Phó bí thư: ThS. Hồ Thị Phượng

2. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: TS. Cao Đình Lành

3. Công đoàn

- Tổ trưởng: ThS. Hồ Thị Phượng

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Khoa học công nghệ

       - Đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, phương hướng nghiên cứu khoa học, xây dựng các văn bản về tổ chức hoạt  động và quản lý khoa học của Trường;           
        - Phối hợp với các  đơn vị lập kế hoạch và dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học;          

        - Hướng dẫn thủ  tục và tổ chức đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trong Trường;           

      - Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã được duyệt theo đúng kế hoạch và yêu cầu đặt ra;           

       - Chuẩn bị các  điều kiện để nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học;       

      - Phối hợp với các phòng Hợp tác quôc tế và các đơn vị  hữu quan trong Đại học Huế cũng như các phòng và các Khoa của Trường tổ chức thực hiện các đề tài, dự án quốc tế đã được phê duyệt;           

      - Đề xuất với Hiệu trưởng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trong Trường;           

       - Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường.           

2. Hợp tác quốc tế

       - Đề xuất với Hiệu trưởng về các chủ trương, biện pháp xây dựng và phát triển hợp tác quốc tế;

      - Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về hợp tác quốc tế; soạn thảo các văn bản  về hợp tác quốc tế; tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình về hợp tác quốc tế; làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ, viên chức và khách quốc tế của Trường;

     - Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, làm việc và thực hiện các yêu cầu về an ninh, an toàn khi đón tiếp khách quốc tế; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường;

      - Theo dõi và thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng về tình hình thực hiện các kế hoạch hợp tác đã ký kết;

     - Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh nước ngoài đang học tại trường.

3. Đào tạo sau đại học

     - Quản lý cán bộ, viên chức, người học theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

     - Lập kế hoạch liên kết tuyển sinh các hệ đào tạo thạc sĩ, trình Hiệu trưởng phê duyệt; phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác tuyển sinh theo kế hoạch đã được duyệt;          
     - Thực hiện kế hoạch đào tạo, tham gia quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo các khóa đào tạo thạc sĩ ;        
    - Phối hợp với các đơn vị hữu quan quản lý học viên, nghiên cứu sinh, đề xuất các biện pháp khen thưởng, kỷ luật đối với người học;          
    - Quản lý hồ sơ, kết quả học tập và xác nhận kết quả học tập của người học;  - Tổ chức khai giảng, bế giảng và cấp phát bằng thạc sĩ, cho học viên, nghiên cứu sinh đủ điều kiện, đã được Hội đồng tốt nghiệp xét và công nhận tốt nghiệp;
    - Thực hiện các hoạt  động hợp tác và đối ngoại, quản lý viên chức, tài sản… và các nhiệm vụ khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng…  

III.Các tổ công tác thuộc Phòng KHCN & MT - HTQT :

1. Tổ quản lý hoạt động khoa học công nghệ

       - PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

       - TS. Cao Đình Lành ( Trưởng phòng )

       - Ths. Hồ Thị Phượng ( Tổ trưởng )

       - Ths. Nguyễn Duy Tú.

2. Tổ hợp tác quốc tế

       - PGS.TS. Đoàn Đức Lương ( Sinh hoạt tại tổ )

       - TS. Cao Đình Lành ( Trưởng phòng kiêm Tổ trưởng )

       - Ths. Phạm Thị Như Hiền ( Kiêm việc )

       - CN. Nguyễn Thị Xuân Thoa

3. Tổ quản lý hoạt động đào tạo sau đại học

      - PGS.TS. Nguyễn Duy Phương ( Sinh hoạt tại tổ )

      - TS. Cao Đình Lành ( Trưởng phòng )

      - Ths. Phạm Thị Như Hiền ( Tổ trưởng )

      - Ths. Nguyễn Duy Tú ( Kiêm việc )

IV. Văn phòng :

Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, Tp. Huế.
Điện thoại: 0543.935.665;
Fax: 0543.935.299
Email: huelawkhcn@gmail.com

V. Đội ngũ cán bộ công chức của phòng :

TS. Cao Đình Lành

Chức vụ : Trưởng phòng 

- Trưởng phòng, điều hành chung các mảng hoạt động KHCN - MT – HTQT – ĐTSĐH.

Di động : 0914002427

Email : lanhkte2005@gmail.com

 

ThS. Hồ Thị Phượng

Chức vụ: Tổ trưởng

- Tổ trưởng tổ KHCN, trực tiếp phụ trách công tác Khoa học công nghệ.

Di động: 01243144908

Email: mecari2008@gmail.com

Ths. Phạm Thị Như Hiền

Chức vụ: Tổ trưởng
 

- Tổ trưởng tổ ĐTSĐH,trực tiếp phụ trách công tác Sau đại học.

 

Di động: 0979055045

Email: nhuhienpham@gmail.com

Ths. Nguyễn Duy Tú

Chức vụ:Chuyên viên

- Phụ trách một số mảng về khoa học công nghệ, xuất bản TTPl

Di động : 0934760444

Email :duytu220790@gmail.com

 

CN. Nguyễn Thị Xuân Thoa

Chức vụ: Chuyên viên

- Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế, xuất bản tạp chí in Pháp luật và thực tiễn

Di động: 0914 915 596

Email: ntxthoa@hul.edu.vn

Các hình ảnh hoạt động của phòng

 
 

0914.915596