Giới thiệu Trung tâm Thực hành luật và Khởi nghiệp

Giới thiệu Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp

       Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật, được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015. TT Thực hành Luật và Khởi nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Luật, theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật, của Đại học Huế và điều lệ trường đại học.

Địa chỉ:    Dãy nhà D, Trường Đại học Luật, Khu quy hoạch Đại học Huế, Thừa Thiên Huế

SĐT:         

Email:       trungtamthuchanhluat@gmail.com

 

     TT Thực hành Luật và khởi nghiệp có các nhiệm vụ sau:

     - Tổ chức các hoạt động thực hành Luật (giảng dạy pháp luật cộng đồng, quản lý các dự án tài trợ của nước ngoài, tổ chức các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên, tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động, Tổ chức các chương trình đào tạo Kỹ năng thực hành luật cho sinh viên...)

     - Biên soạn giảng dạy học phần Hướng nghiệp nghề luật và phương pháp học luật dành cho sinh viên năm thứ nhất, học phần Nghề luật và thực hành dành cho sinh viên năm thứ ba, học phần tự chọn Lịch sử các học thuyết Chính trị - Pháp luật, Lịch sử các học thuyết Kinh tế dành cho sinh viên năm thứ nhất và các học phần khác.

     - Quan hệ doanh nghiệp (xây dựng, thiết lập quan hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp luật cộng đồng).  

- Khởi nghiệp: Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp. Thiết lập và hình thành mạng lưới khởi nghiệp, tạo môi trường để sinh viên, giảng viên của Nhà trường trải nghiệm các hoạt động về khởi nghiệp.

 

1. Cơ cấu tổ chức

-    PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.           

-   ThS.NCS. Trần Cao Thành, CB Giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Thực hành Luật.

- TS. Lê Thị Phúc, CB giảng dạy.

-  ThS. Phan Đình Minh, CB Giảng dạy, Tổ viên Tổ Quan hệ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp.

  -   Phạm Bá Tân, CB Giảng dạy, Trợ lý Trung tâm Thực hành Luật và khởi nghiệp.

- Nguyễn Văn Sơn, CB Giảng dạy, Tổ viên Tổ Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp.

2. Đội ngũ cán bộ 

  * PGS.TS Đoàn Đức Lương, Giám đốc Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -   Lãnh đạo hoạt động của Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -   Phụ trách chung

  * ThS.NCS. Trần Cao Thành, CB Giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Thực hành Luật

               -    Trực hoạt động văn phòng Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -    Chịu trách nhiệm giảng dạy học phần liên quan

*TS. Lê Thị Phúc. CB Giảng dạy, thành viên Trung tâm

- Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

- Phụ trách mảng Khởi nghiệp của Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

- Thực hiện các công tác khác do Giám đốc trung tâm giao.

  * ThS. Phan Đình Minh, CB Giảng dạy, Tổ viên Tổ Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp

               -     Trực hoạt động văn phòng Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -     Phụ trách mảng Quan hệ doanh nghiệp của Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -    Chịu trách nhiệm giảng dạy học phần liên quan

 * Phạm Bá Tân, Trợ lý Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -   Theo dõi hoạt động của Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -   Trực hoạt động văn phòng Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -   Chịu trách nhiệm giảng dạy học phần liên quan

* CN. Nguyễn Văn Sơn, CB Giảng dạy, Tổ viên Tổ Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp

               -   Theo dõi hoạt động của Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -   Trực hoạt động văn phòng Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp.

               -   Chịu trách nhiệm giảng dạy học phần liên quan