Công khai chất lượng giáo dục năm năm học 2020-2021 theo TT36

Thực hiện công văn số 1687/ĐHH-KT&ĐBCLGD ngày 14/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo ba công khai hàng năm; Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 theo 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện công văn số 1687/ĐHH-KT&ĐBCLGD ngày 14/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo ba công khai hàng năm; Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: