Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính, nhiệm kỳ 2015-2018

Đại hội chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính được tổ chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại phòng họp Trường Đại học Luật.

Lễ bàn giao công tác quản lý tài chính, tài sản từ Đại học Huế về Trường Đại học Luật

Ngày 27 tháng 4 năm 2015 tại Phòng họp Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tiền hành bàn giao công tác quản lý tài chính, tài sản về Đại học Luật.