Thông tin liên hệ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật - Đại học Huế

STT

                 Họ và tên

                    E-mail

    Điện thoại

  I. Hội đồng Trường - Ban Giám hiệu. Email: law@hul.edu.vn

     1

Đoàn Đức Lương (HT)

luongdd@hul.edu.vn

0913.426485

    2

Nguyễn Hồng Sơn (CTHĐ)

sonnh@hul.edu.vn   

0913.425456

    3

  Nguyễn Duy Phương (PHT)

phuongnd@hul.edu.vn

0914.006857

II. Phòng Đào tạo. ĐT: 0234.3946996 - Email: phongdt@hul.edu.vn

    1

Trần Viết Long (TP)

longtv@hul.edu.vn

0932.499985

     2

Lê Văn Anh

anhlv@hul.edu.vn 

0934.908585

    3

Nguyễn Thị Kim Loan

loanntk@hul.edu.vn  

0914.546541

    4

Nguyễn Xuân Hướng

huongnx@hul.edu.vn

0974.751181

    5

Trần Đại Cát

cattd@hul.edu.vn

0362.723409

    6

Phạm Lê Nhật Hoàng

hoangpln@hul.edu.vn

0905.039857

    7

Phạm Thị Như Hiền

hienptn@hul.edu.vn

0979.055045

    8

Nguyễn Duy Tú

tund@hul.edu.vn

0934.760444

    9

Đỗ Phan Nguyên Phương

phuongdpn@hul.edu.vn

0935.650909

III. Phòng Công tác sinh viên. ĐT: 0234.3946995 - Email: phongctsv@hul.edu.vn

    1

Nguyễn Trung Kiên (TP)

kiennt@hul.edu.vn

0868.222566

    2

Nguyễn Long

longng@hul.edu.vn

0935.812725

    3

Nguyễn Quang Tuấn

tuannq@hul.edu.vn

0935.108605

    4

Nguyễn Thanh Bình

binhnt1@hul.edu.vn

0387.066504

   5

Trương Văn Ánh

anhtv@hul.edu.vn

0944.440330

IV. Phòng Tổ chức - Hành chính. ĐT: 0234.3946997 - Email: phongtchc@hul.edu.vn

    1

Trần Việt Dũng

dungtv@hul.edu.vn

0905.134239

    2

Nguyễn Văn Kiệm (TP)

kiemnv@hul.edu.vn

0914.237939

     3

Ngô Phước Long

longnp@hul.edu.vn

0985.070221

    4

Hồ Thị Thanh Tuyền

tuyenhtt@hul.edu.vn

0905.995522

    5

Đoàn Đức Hiếu

hieudd@hul.edu.vn

0919.357168

    6

Huỳnh Thế Lưu

luuht@hul.edu.vn

0983.862183

    7

Nguyễn Hữu Hóa

hoanh@hul.edu.vn  

0905.925591

    8

Đặng Văn Sinh

sinhdv@hul.edu.vn

0388.919355

    9

Võ Trường Hải

haivt@hul.edu.vn

0799.342005

    10

Nguyễn Văn Cường

cuongnv@hul.edu.vn

0397.555679

    11

Lê Quang Dũng

dunglq@hul.edu.vn

0784.326555

    12

Nguyễn Thị Thùy Dương

duongntt@hul.edu.vn   

0972.112035

    13

Nguyễn Lê Quỳnh My

mylnq@hul.edu.vn

0356.007851

    14

Nguyễn Văn Bưu

buunv@hul.edu.vn

0386.659885

V. Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

ĐT: 0234.3935665 - Email: phongkhcn@hul.edu.vn

1

Cao Đình Lành (TP)

lanhcd@hul.edu.vn

0914.002427

2

Hồ Thị Phượng

phuonght@hul.edu.vn

0393.144914

3

Hồ Nguyễn Thảo Nguyên

nguyenhnt@hul.edu.vn

077.9489289

  VI. Phòng Kế hoạch - Tài chính. ĐT: 0234.3946998 - Email: phongkhtc@hul.edu.vn

1

Nguyễn Tài Năng (TP)

nangnt@hul.edu.vn

0972.915599

2

Dương Thị Thanh Nga (PTP)

ngadtt@hul.edu.vn

0934.889345

3

Đặng Thị Duyên

duyendt@gmail.com

0973.580787

4

Phạm Văn Chức

chucpv@hul.edu.vn

036.6195559

5

Nguyễn Thị Mai Phương

phuongntm@hul.edu.vn   

0973.253215

6

Nguyễn Thị Kim Ngân

nganntk@hul.edu.vn

0962.316087

  VII. Phòng Khảo thí - BĐCLGD. ĐT: 0234.3946999 - Email: phongktdbclgd@hul.edu.vn

1

Nguyễn Sơn Hà (TP)

hans@hul.edu.vn

0905.953768

2

Lê Phước Sơn (PTP)

sonlp@hul.edu.vn

0984515355

3

Trần Thị Xuân Hồng

hoantt@hul.edu.vn

0935.122081

4

Nguyễn Thị Thanh Hoa

phuongdta@hul.edu.vn

0983.844646

5

Đào Thị Anh Phương

hungnq@hul.edu.vn

0947.746792

6

Nguyễn Quốc Hùng

huyck@hul.edu.vn

0946.879226

7

Cao Khánh Huy

hongttx@hul.edu.vn

079.8009660

8

Huỳnh Tây

tayh@hul.edu.vn

0973.953052

9

Hà Thái Sơn

sonht@hul.edu.vn

 

  VIII. Khoa Luật Dân sự. Email: khoaluatds@hul.edu.vn

   1

Hoàng Thị Hải Yến (TK)

yenhth@hul.edu.vn

0935.849819

   2

Hồ Thị Vân Anh (PTK)

anhhtv@hul.edu.vn

0919.501924

   3

Nguyễn Sơn Hải

hains@hul.edu.vn

0914.025567

   4

Lê Bá Hưng

hunglb@hul.edu.vn

0914.210339

   5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

hangntt@hul.edu.vn

0989.228136

   6

Vũ Thị Hương

huongvt@hul.edu.vn

0906.444272

   7

Nguyễn Thị Lê Huyền

huyenntl@hul.edu.vn

0986.776499

   8

Phan Thị Hồng

hongpt@hul.edu.vn

0987.665496

   9

Đỗ Thị Diện

diendt@hul.edu.vn

035.5446668

   10

Hồ Minh Thành

thanhhm@hul.edu.vn

0934.867867

   11

Nguyễn Ngọc Huy

huynn@hul.edu.vn

0919.395591

   12

Lê Thị Thìn

thinlt@hul.edu.vn

0948.786116

   13

Nguyễn Lương Sỹ

synl@hul.edu.vn  

0932.000181

   14

Hoàng Thảo Anh

anhht@hul.edu.vn  

037.9480149

   15

Trần Chí Thành

thanhtc1@hul.edu.vn

0941.178391

   16

Trần Anh Tuấn

tuanta@hul.edu.vn

0905.804030

  IX. Khoa Luật Hình sự. Email: khoaluaths@hul.edu.vn

   1

  Nguyễn Thị Xuân

xuannt@hul.edu.vn

0914.019909

   2

  Nguyễn Ngọc Kiện (TK)

kiennn@hul.edu.vn

0963.064219

   3

  Hà Lệ Thuỷ (PTK)

thuyhl@hul.edu.vn

0914.125335

   4

  Hoàng Thị Huyền Trang

tranghth@hul.edu.vn

0974.099712

   5

  Nguyễn Thị Bình

binhnt@hul.edu.vn

0905.510951

   6

  Hoàng Đình Thanh

thanhhd@hul.edu.vn

0914.875890

   7

  Trần Văn Hải

haitv@hul.edu.vn

0976.108628

   8

  Lữ Vũ Lực

luclv@hul.edu.vn

0905.123030

   9

  Dương Thị Cẩm Nhung

nhungdtc@hul.edu.vn

034.9792098

   10

Nguyễn Thị Lan Anh

anhntl@hul.edu.vn

039.3110511

   11

Lê Thị Khánh Linh

linhltk@hul.edu.vn   

033.3994649

  X. Khoa Luật Hành chính. Email: khoaluathc@hul.edu.vn

   1

  Lê Thị Nga (TK)

ngalt@hul.edu.vn

0903.577136

   2

  Đặng Công Cường (PTK)

cuongdc@hul.edu.vn

0985.555612

   3

  Mai Thị Diệu Thuý

thuymtd@hul.edu.vn

0914.147443

   4

  Nguyễn Khắc Hùng

hungnk@hul.edu.vn

0915.406189

   5

  Nguyễn Thị Hoài Phương

phuongnth@hul.edu.vn

0906.416371

   6

  Nguyễn Thị Nữ

nunt@hul.edu.vn

034.9120295

   7

  Bùi Thị Thuận Ánh

anhbtt@hul.edu.vn

036.4675469

   8

  Lý Nam Hải

hailn@hul.edu.vn

0984.103667

   9

  Nguyễn Thị Phi Yến

yenntp@hul.edu.vn

0985.854155

   10

  Đặng Thị Hà

hadt@hul.edu.vn

0889.655446

   11

  Hoàng Thị Ái Quỳnh

quynhhta@hul.edu.vn

0905.910181

   12

Trần Thị Diệu Hà

hattd@hul.edu.vn     

0905.232653

   13

Nguyễn Hoàng Linh Chi

chinhl@hul.edu.vn     

079.5332294

  XI. Khoa Luật Kinh tế. Email: khoaluatkt@hul.edu.vn

   1

Đào Mộng Điệp (TK)

diepdm@hul.edu.vn

0916.977567

   2

Lê Thị Thảo (PTK)

thaolt@hul.edu.vn

0914.026407

   3

Võ Thị Phương Mai

maivtp@hul.edu.vn

0972.468322

   4

Nguyễn Thị Triển

triennt@hul.edu.vn

0914.172859

   5

Mai Đăng Lưu

luumd@hul.edu.vn

0916.482824

   6

Trần Thế Hệ

hett@hul.edu.vn

0989.796684

   7

Nguyễn Thanh Tùng

tungnt@hul.edu.vn

0982.432009

   8

Mai Xuân Hợi

hoimx@hul.edu.vn

070.2767868

   9

Thân Văn Tài

taitv@hul.edu.vn

0905.361366

   10

Trần Công Thiết

thiettc@hul.edu.vn

0932.468234

   11

Đỗ Thị Quỳnh Trang

trangdtq@hul.edu.vn

0913.365717

   12

Đồng Thị Huyền Nga

ngadth@hul.edu.vn

0948.896116

   13

Trần Thị Nhật Anh

anhttn@hul.edu.vn

0948.649119

   14

Phan Vĩnh Tuấn Anh

anhpvt@hul.edu.vn  

0911.349151

   15

Phan Anh Thư

thupa@hul.edu.vn   

0935.673682

   16

Lê Thị Thùy Nhi

nhiltt@hul.edu.vn   

083.6020240

   17

Nguyễn Lưu Lan Phương

phuongnll@hul.edu.vn   

039.7699698

   18

Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh

quynhhtv@hul.edu.vn

0385.137284

   19

Nguyễn Duy Thanh

thanhnd@hul.edu.vn

0843.141558

  XII. Khoa Luật Quốc tế. Email: khoaluatqt@hul.edu.vn

   1

Nguyễn Thị Hà

hant@hul.edu.vn

0935.695662

   2

Nguyễn Thị Hồng Trinh (TK)

trinhnth@hul.edu.vn

0905.780320

   3

Hồ Nhân Ái

aihn@hul.edu.vn

0935.555389

   4

Trần Thị Diệu Hương

huongttd@hul.edu.vn

0947.744615

   5

Lê Khắc Đại

dailk@hul.edu.vn

0904.995235

   6

Nguyễn Hữu Khánh Linh

linhnhk@hul.edu.vn

038.9904854

   7

Nguyễn Thị Hạnh

hanhnt@hul.edu.vn  

0966.916860

   8

Trần Ngọc Thúy

thuytn@hul.edu.vn

082.3695559

   9

Bùi Thị Quỳnh Trang

trangbtq@hul.edu.vn

0974.609720

  XIII. Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đào tạo ngắn hạn

ĐT: 0234.3946993 - Emai: trungtamtvpl@hul.edu.vn

   1

Lê Thị Hải Ngọc (GĐ)

ngoclth@hul.edu.vn

0913.421866

   2

Nguyễn Huyền Ly

lynh@hul.edu.vn

0911.657777

   3

Nguyễn Thị Vân Anh

anhntv@hul.edu.vn

0974.866065

   4

Nguyễn Kiều Ngân

ngannk@hul.edu.vn  

076.2626295

5

Lò Văn Linh

linhlv@hul.edu.vn

0898.225431

  XIV. Trung tâm Thực hành luật và Khởi nghiệp

ĐT: 0234.3839339 - Email: trungtamthl@hul.edu.vn

   1

Đoàn Đức Lương (GĐ)

luongdd@hul.edu.vn

0913.426485

   2

Phạm Bá Tân

tanpb@hul.edu.vn

034.9825875

   3

Trần Cao Thành

thanhtc@hul.edu.vn

0915.456222

   4

Phan Đình Minh

minhpd@hul.edu.vn

0901.121001

  XV. Trung tâm Thông tin - Thư viện. Email: trungtamtttv@hul.edu.vn

   1

Ngô Minh Tiến (GĐ)

tiennm@hul.edu.vn

0903.516887

   2

Lê Thị Hồng Mỹ

mylth@hul.edu.vn

0919.914168

  3

Võ Thị Yến Mai

maivty@hul.edu.vn

0914.426.146

  4

Trần Thị Tuyết Nga

ngattt@hul.edu.vn

0974.040.090

  XVI. Tổ Thanh tra giáo dục. Email: thanhtra@hul.edu.vn

   1

Đoàn Đức Lương

luongdd@hul.edu.vn  

0913.426485

   2

Nguyễn Duy Phương

phuongnd@hul.edu.vn

0914.006857

   3

Nguyễn Trung Kiên

kient@hul.edu.vn

0868.222566

   4

Nguyễn Văn Kiệm

kiemnv@hul.edu.vn

0914.237939

   5

Nguyễn Thế Công

congnt@hul.edu.vn

0987.472552

   6

Lò Văn Linh

linhlv@hul.edu.vn

0898.225431