Giới thiệu Khoa Luật Kinh tế 2018

Khoa Luật Kinh tế là 1 trong 5 đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Khoa được thành lập vào ngày 03/04/2015 trên cơ sở Quyết định số 16/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc thành lập Khoa Luật Kinh tế trực thuộc Đại học Luật, tách Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế thành hai khoa độc lập. Khoa Luật Kinh tế được xác định là một Khoa đảm trách chuyên ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Đại học Luật, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cử nhân ngành Luật học. Đồng thời, Khoa Luật Kinh tế là Khoa duy nhất có mã ngành Luật Kinh tế bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.