Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2018-2019 các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42 (cập nhật TKB Khóa 39, ngành Luật, CN Luật Dân sự)

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42 thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2018-2019. Chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa:

------------------------------------------

1. Khóa 39 (năm 4 - bắt đầu học từ ngày 18/02/2019 - các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp):

     + Luật học (05 chuyên ngành): TKB HK2 (2018-2019) Khóa 39 - Luật học (cập nhật TKB CN Luật DS)

     + Luật Kinh tế (02 chuyên ngành): TKB HK2 (2018-2019) Khóa 39 - Luật Kinh tế

     + Lưu ý: đối với 02 hoc phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật thuộc 02 CN: Luật Hình sự và Luật Hành chính, Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau khi có TKB chính thức của giảng viên thỉnh giảng.

2. Khóa 40 (năm 3 - bắt đầu học từ ngày 07/01/2019):

     + Luật học: TKB HK2 (2018-2019) Khóa 40 - Luật học - điều chỉnh

     + Luật Kinh tế: TKB HK2 (2018-2019) Khóa 40 - Luật Kinh tế - điều chỉnh

3. Khóa 41 (năm 2 - bắt đầu học từ ngày 18/02/2019):

     + Luật học: TKB HK2 (2018-2019) Khóa 41 - Luật học

     + Luật Kinh tế: TKB HK2 (2018-2019) Khóa 41 - Luật Kinh tế

4. Khóa 42 (năm 1 - bắt đầu học từ ngày 07/01/2019):

     + Luật học: TKB HK2 (2018-2019) Khóa 42 - Luật học - điều chỉnh

               * TKB các học phần tự chọn: 2018_2019_HK2_K42_LUA_TKB_TuChon         

               * Danh sách sinh viên các lớp học phần tự chọn: 2018_2019_2_K42_LUA_TuChon_DanhSachLop

     + Luật Kinh tế: TKB HK2 (2018-2019) Khóa 42 - Luật Kinh tế

5. Học phần Giáo dục thể chất các Khóa 42 (năm 1),  Khóa 41 (năm 2): 2018_2019_2_TKB_TheDuc_K41_K42
 

--------------------------------------

6. Ghi chú

- Sinh viên các Khóa kiểm tra lại danh sách học phần + TKB tương ứng của lớp mình và theo dõi TKB hàng tuần trong tài khoản tín chỉ để đi học đúng lịch. Sinh viên nào chưa có tài khoản hoặc quên mật khẩu đăng nhập liên hệ Phòng CTSV để được cấp lại.

- Sinh viên Khóa 42, ngành Luật phải có trách nhiệm kiểm tra lại danh sách học phần tự chọn đã đăng ký (đã chọn đủ số tín chỉ quy định - 04/10 tín chỉ hoặc 02/05 học phần tự chọn) và lịch học trong tài khoản tín chỉ (hoặc trong danh sách công bố trên website của Nhà trường). Nếu chưa đăng ký đủ số học phần tự chọn theo quy định, sinh viên phải tiến hành đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo trong thời hạn từ ngày công bố TKB đến hết tuần học đầu tiên (đến hết ngày 11/01/2019).

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web của trường (hul.edu.vn) và trong trang tín chỉ cá nhân (qlgd.hul.edu.vn) để cập nhật kịp thời thông tin về kế hoạch và thời gian biểu học tập.

- Sinh viên tải Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý giáo dục tại địa chỉ sau: UIIS - Tài liệu HDSD - Dành cho sinh viên

- Bảng tham chiếu tuần học theo ngày tháng: 2018_2019_2_TKB_BangThamChieuTuan

7. Đối với những sinh viên muốn đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt cần lưu ý: 

  + Sinh viên dựa vào TKB hiện tại của mình để đăng ký học ghép với lớp học phần đang được mở, tránh trùng TKB.

  + Thời gian đăng ký: từ lúc công bố thời khóa biểu đến hết tuần học thứ hai của học phần cần đăng ký học.

  + Mỗi sinh viên không được đăng ký học lại, học cải thiện quá 06 tín chỉ (hoặc 02 học phần)/học kỳ.

  + Mẫu đơn đăng ký học lại/học cải thiện, sinh viên tải tại đây: Mẫu đơn đăng ký học lại/Học cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học lại, học cải thiện: Quy định - Học lại, cải thiện

  + Nội dung chi tiết thông báo về quy định học vượt: Quy định - Học vượt

 

Các bài khác