Thông báo về việc điều chỉnh phòng học và thời gian bắt đầu học của một số lớp học phần học buổi sáng thuộc Khóa 40 và Khóa 42

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2018-2019 và lịch thi HK1 năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo đến các lớp sinh viên Khóa 40 và Khóa 42 về việc điều chỉnh phòng học và thời gian bắt đầu học của một số lớp học phần học vào các buổi sáng trong tuần, từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 26/01/2019 (03 tuần) như sau:

1. Danh sách các lớp học phần điều chỉnh phòng học từ dãy nhà E sang dãy nhà D vào các buổi sáng trong tuần:

     - Danh sách: 201901_DieuChinh_Phong_BuoiSang

2. Danh sách các lớp học phần điều chỉnh thời gian bắt đầu học từ ngày 07/01/2019 đến tuần bắt đầu từ ngày 18/02/2019:

     - Danh sách: 201901_DieuChinh_ThoiGianBatDau_201902

3. Sinh viên các lớp Khóa 40 và Khóa 42 chịu trách nhiệm kiểm tra lịch trình học tập trong tài khoản tín chỉ của mình để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch học tập (địa chỉ: qlgd.hul.edu.vn, chọn HK2 năm học 2018-2019).

4. Sau khoảng thời gian nói trên (từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 26/01/2019 (03 tuần)), bắt đầu tuần học từ ngày 18/02/2019, các lớp học phần nói trên sẽ tiếp tục học tập theo đúng thời khóa biểu đã công bố.

Các bài khác