Thời khóa biểu Khóa 45 (năm nhất)

Thời khóa biểu Khóa 45 (năm nhất)

Hình thức học tập: Trực tuyến thông qua GG Classroom và GG Meet
Ngành Luật: 
https://bom.to/LuatK45ABCDE

Mã GG Classroom: 

- Luật K45A: agb6iun

- Luật K45B: czyxa63

- Luật K45C: 3vszqhp

- Luật K45D: ly3y77q

- Luật K45E: apdrr27

Ngành Luật Kinh tế: https://bom.to/LKTK45ABCDE

- Luật KT K45A: g6pl6bk

- Luật KT K45B: g5ddntr

- Luật KT K45C: zm4uh52

- Luật KT K45D: i36vsva

- Luật KT K45E: yy7ni72

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật

Thầy Cát, SĐT: 0913.244.478 - 0935.244.478

Các bài khác