Thông báo TKB học phần "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (LUA4102)" của Khóa 38, ngành Luật, CN Luật Hành chính

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Khóa 38, ngành Luật, chuyên ngành Luật Hành chính thời khóa biểu học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (LUA4102)" (của học kỳ 2, năm học 2017-2018). Chi tiết lịch học sinh viên xem trong tập tin đính kèm và trong tài khoản tín chỉ (qlgd.hul.edu.vn).

HK2_2017_2018_NhaNuocPhapQuyenXNCH_GVTG_NguyenDangDung

Các bài khác