Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật (2017)

Ngành áp dụng: ngành Luật .

Hệ đào tạo: Chính quy (đào tạo theo học chế tin chỉ)

Bậc đào tạo: Đại học

Đề cương chi tiết: 20170822_DeCuongChiTiet_TongHopNganhLuat_moi

Các bài khác