Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật Kinh tế (2017)

Ngành áp dụng: ngành Luật Kinh tế .

Hệ đào tạo: Chính quy (đào tạo theo học chế tin chỉ)

Bậc đào tạo: Đại học

Đề cương chi tiết: http://bit.ly/DecuongchitietLuatKinhte

Các bài khác