Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật học (2013)

Ngành áp dụng: Luật học.

Hệ đào tạo: Chính quy (đào tạo theo học chế tin chỉ)

Bậc đào tạo: Đại học

 
Đính kèm:
Các bài khác