Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật Kinh tế (2011)

Ngành áp dụng: Luật Kinh tế.

Hệ đào tạo: Chính quy (đào tạo theo học chế tin chỉ)

Bậc đào tạo: Đại học

 

Đính kèm:
Các bài khác