Về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQP&AN năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2020 – 2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế;

          Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN,

          Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN như sau:

          1. Đối tượng đăng ký học: tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chưa hoàn thành chương trình GDQPAN.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính)

          3. Thời gian học:

- Từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 (đối với sinh viên học các học phần lẻ 1,2,3)

          - Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7 năm 2021 (đối với sinh viên học cả chương trình)

          4. Địa điểm đăng ký và nộp học phí:

- Tất cả sinh viên học kỳ 3 phải đăng ký và nộp học phí bằng tiền mặt tại Phòng Đào tạo, QLSV, ĐTBD của Trung tâm

- Địa chỉ: 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy - TT Huế. ( điện thoại liên hệ: 0856561393 hoặc 0976218087)

          5. Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, Địa chỉ 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy -TT Huế.

         

Kính đề nghị các trường (khoa) trực thuộc Đại học Huế và các trường liên kết đào tạo thông báo rộng rãi cho sinh viên.

          Trân trọng./.

 

Các bài khác