Khoa Luật Quốc tế tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018

Ngày 19 tháng 10 năm 2017,  Khoa Luật quốc tế đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018.

Hội nghị trân trọng đón tiếp PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường. Toàn bộ giảng viên Khoa Luật Quốc tế có mặt đầy đủ trong ngày Hội nghị viên chức.

Mở đầu hội nghị, Th.S Nguyễn Thị Hà, Trưởng Khoa Luật Quốc tế thay mặt đoàn chủ tịch đã báo cáo một số hoạt động của Khoa trong năm học 2016-2017, đưa ra những mặt đạt được, một số hạn chế và đề xuất thảo luận một số giải pháp căn bản đối với nhiệm vụ năm học của Khoa

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận sự thay đổi tích cực các hoạt động của Khoa Luật Quốc tế từ công tác cán bộ, nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể khác. Đồng thời, PGS.TS. Đoàn Đức Lương cũng nhấn mạnh Khoa cần tập trung vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như xác định các kế hoạch hành động của Khoa, của từng cá nhân trong năm học, xây dựng các tiêu chí về nghiên cứu khoa học như đầu mối liên hệ về tổ chức hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia, viết bài đăng tạp chí quốc tế… Cần có chế tài và xét hiệu quả công việc dựa vào mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đăng ký năm học…

PGS.TS. Đoàn Đức Lương phát biểu chỉ đạo và ghi nhận những kết quả mà Khoa Luật Quốc tế đạt được trong năm học 2016-2017

Hội nghị cũng lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của các giảng viên thuộc Khoa, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm để năm học 2017-2018 Khoa có thể đạt được những yêu cầu mới.

Giảng viên phát biểu ý kiến

Cuối cùng, đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và chúc mừng từ PGS.TS. Đoàn Đức Lương, ghi nhận và đưa vào kế hoạch hành động của Khoa Luật Quốc tế trong năm học 2017-2018. Hội nghị cũng kêu gọi toàn thể giảng viên trong Khoa tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hiệu quả nhiệm vụ về giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác để xây dựng Khoa có sự phát triển ổn định.

Trần Viết Long

Các bài khác