Giảng viên Khoa Luật Hành chính bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Huế.

     Ngày 12 tháng 8 năm 2021, nhóm giảng viên Khoa Luật Hành chính đã bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế “Bảm đảm thực hiện quyền chính trị của phụ nữ. Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”  – Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Thị Diệu Thuý.

     Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Duy Phương – Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế; Các nhà Nghiên cứu từ trường Đại học Luật, Đại học Huế, đại điện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Đại học Huế.

     Tại buổi bảo vệ, thay mặt nhóm đề tài, ThS. Mai Thị Diệu Thuý đã trình bày nội dung đề tài, trong đó nhấn mạnh: các khái niệm, các vấn đề về đặc điểm, các yếu tố đảm bảo, cơ chế pháp lý cũng như các tiêu chí đánh giá mức độ bảo đảm quyền chính trị của phụ nữ. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu đã đi sâu phân tích, đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo đảm thực hiện quyền chính trị của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả của đề tài đã chỉ ra được những thành công và những hạn chế, bất cập đang còn tồn tại trong hoạt động này. Đồng thời, đề xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật, nhóm giải pháp tổ chức thực hiện và nhóm giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các chủ thể pháp luật đặc biệt là người phụ nữ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo đảm thực hiện quyền chính trị của phụ nữ trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế, làm kinh nghiệm cho việc nhân rộng các mô hình này ở các địa phương khác trong cả nước.

     Ngoài ra, với kết quả nghiên cứu đề tài, nhóm tác giả mong muốn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên tại các cơ sở đào tạo Luật và tài liệu tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm thực hiện quyền chính trị của phụ nữ trên thực thế.

     Các nhà khoa học đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, khẳng định đề tài có lý luận và tính ứng dụng thực tiễn trong việc nhận thức và thúc đẩy khả năng tham gia chính trị của phụ nữ nói chung và phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

      Kết quả nghiên cứu của đề tài một lần nữa đã khẳng định năng lực và trình độ nghiên cứu của cán bộ, giảng viên Khoa Luật Hành chính,  đáp ứng được yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Khoa Luật Hành chính

Các bài khác