Giới thiệu về Trường Đại học Luật - Đại học Huế

1. Sứ mạng

"Trường Đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội - nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước".

2. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng trường Đại học Luật, Đại học Huế thành trường đào tạo Luật chuyên ngành, đào tạo gắn kết nghiên cứu với thực hành; đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước; vững mạnh toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất kỹ thuật dạy học; hệ thống quản lý; đạt các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; thực hiện theo lộ trình đồng bộ các giải pháp để thực hiện quyền tự chủ, tự chiụ trách nhiệm, là khâu quyết định, đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

3. Tầm nhìn

- Đến năm 2020, Trường Đại học Luật trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng, có môi trường làm việc và học tập đạt chuẩn.

- Đến năm 2030 là trường đại học có uy tín trong nước và khu vực; lấy đào tạo pháp luật làm cốt lõi, hướng tới đào tạo một số lĩnh vực có nền tảng pháp luật; từng bước hướng đến đại học định hướng nghiên cứu.

4. Giá trị cốt lõi: TƯ DUY - SÁNG TẠO - TRÁCH NHIỆM

- Tư duy: Là hoạt đồng cần có quá trình của học tập. Có tư duy thì người học mới có thể tiếp nhận và vận dụng các kiến thức thu nhận được trong quá trình học tập. Đây là nền tảng cho sự tự học, tìm tòi, khám phá và bổ sung các kiến thức, tri thức.

- Sáng tạo: Sáng tạo là những vấn đề mới trong khoa học pháp lý nói riêng và khoa học xã hội - nhân văn nói chung, biết vận dụng sáng tạo những kiến thức, tri thức vào thực tiễn cuộc sống một cách thiết thực.

- Trách nhiệm: Trách nhiệm đối với bản thân, sống vị tha, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Trách nhiệm là nền tảng để người học hướng tới mục tiêu đảm bảo sự công bằng.

5. Cam kết của Trường Đại học Luật

- Phấn đấu trở thành một trường đại học có uy tín ở Việt Nam.

- Phát huy tinh thần đoàn kết nhất, dân chủ trong đơn vị để toàn thể công chức, viên chức và hợp đồng lao động phát huy trí tuệ trong xây dựng Trường.

- Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và có hiệu quả.

 - Duy trì chuẩn mực đạo đức và chất lượng trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy, quản lý và học tập; rèn luyện người học trở thành những cán bộ có tri thức, có kỹ năng và có đạo đức, thấm nhuần giá trị cốt lõi đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Đóng góp vào sự phát triển của Đại học Huế, vào sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực và cả nước.

6. Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn phát triển của Nhà trường chia làm các mốc thời gian cụ thể như sau:

   * Giai đoạn đầu khi mới thành lập

      Trường Đại học Luât - Đại học Huế tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế thành lập từ năm 1957, năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế hoàn thành nhiệm vụ đào tạo.

      Ngày 19/11/1990, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học) ban hành Quyết định số 304/TCCB thành lập Tổ Pháp lý, sau đó đổi tên thành Bộ môn Pháp lý. Đến ngày 26/01/2000, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Pháp lý. Cơ cấu khoa Luật gồm ba bộ môn: BM Luật Hành chính - Nhà nước, BM Luật Tư pháp - Dân sự và BM Luật Kinh tế - Quốc tế. Trong quá trình xây dựng, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa Luật phát triển ngày càng lớn mạnh.

   * Giai đoạn tách Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế

      Để đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước và là tiền đề để cho việc thành lập Trường Đại học Luật sau này, ngày 19 tháng 8 năm 2009, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở tách Khoa Luật  từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

   * Giai đoạn thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế

      Ngày 03 tháng 03 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

      Hiện nay, Trường Đại học Luật có 06 phòng chức năng, 05 khoa trực thuộc, 03 trung tâm. Trường hiện đang tổ chức đào tạo 02 chương trình đại học, 01 chương trình thạc sĩ và 01 chương trình tiến sĩ.