Triết lý giáo dục; chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh tế (điều chỉnh năm 2019)

        Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ban hành Triết lý giáo dục cho ngành Luật Kinh tế năm 2019 với nội dung triết lý là: CÔNG LÝ - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN với ý nghĩa như sau:

            - Công lý: Chương trình đào tạo hướng tới hình thành tư duy pháp lý trên nền tảng chuẩn mực đạo đức, tôn trọng tính hợp lý, thượng tôn pháp luật, lẽ phải và lẽ công bằng.

            - Hội nhập: Chương trình đào tạo hướng người học có khả năng tiếp cận tri thức và khả năng thích ứng để hội nhập với môi trường việc làm năng động trong nước và quốc tế;  được xây dựng, cập nhật, bổ sung, đổi thường xuyên trên cơ sở đối sánh các chương trình đào tạo có uy tín, yêu cầu của thị trường lao động; chú trọng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các kỹ năng trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng.

            - Phát triển: Sự phát triển trước nhất là những nỗ lực không ngừng về hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ, chuyên môn, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong vị trí chuyên môn hoặc khởi nghiệp riêng phục vụ cho phát triển đất nước.

         Năm 2019, Nhà trường cũng đã tiến hành điều chỉnh chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh tế dựa trên cơ sở góp ý của các bên liên quan.