Cập nhật chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Đại học ngành Luật (năm 2017).

Ngày 29/5/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Lật đã ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-ĐHL-ĐT về việc điều chỉnh và ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ đại học ngành Luật.