Cập nhật chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Đại học ngành Luật Kinh tế (năm 2017)

Ngày 29/5/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Lật đã ký ban hành Quyết định số 207/QĐ-ĐHL-ĐT về việc điều chỉnh và ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ đại học ngành Luật Kinh tế.